Геодезичний калькулятор

Програмний комплекс Транс-ГРАД призначений для перерахунку координат від систем координат СК-42, СК-63, місцевих систем координат, похідних від СК-42 та СК-63 до Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000.

Програмний комплекс Транс-ГРАД використовує виключно строгі математичні методи та реалізує різноманітні ланцюги координатних операцій у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 19111 “Географічна інформація - Просторова координатна прив’язка” (Geographic information — Spatial referencing by coordinates). Координатні операції включають перетворення (conversation) та трансформування (transformation). Координатна операція “перетворення” використовується у тому випадку, коли відомі істинні (теоретичні) значення параметрів перерахунку. До координатних операцій “Перетворення” відносяться перерахунок координат від геодезичних еліпсоїдальних координат B,L,H до прямокутних координат x,y в проекції Гаусса - Крюгера, перехід від системи координат СК-42 до похідної від неї місцевої системи координат “Місцева”, або перехід від системи координат СК-63 до похідної від неї місцевої системи координат “Місцева ІІ”, параметри яких були встановлені при розвитку або реконструкції місцевих геодезичних мереж. Координатна операція “Трансформування” застосовується в тому випадку, коли істинні (теоретичні) значення параметрів перерахунку не відомі і вони визначаються емпіричним методомпо координатам опорних точок, визначених в двох системах координат. Перехід від “малоточної” системи координат СК-42 та похідних від неї СК-63 , “Місцевої” та “Місцева ІІ” до високоточної системи координат УСК-2000 можливий тільки перерахунком координат за допомогою трансформаційного поля, побудованого за суміщеними точками, координати яких відомі в двох системах координат. У програмному комплексі Транс-ГРАД реалізований строгий високоточний математичний метод – афінне трансформування методом трикутних скінченних елементів (Карпінський Ю.О. Афінне трансформування координат методом скінченних елементів// Вісник геодезії та картографії. – 2002.– №4 (27).– С.32-38). Цьому методу відповідає геоінформаційна TIN-модель (TIN (тріангуляційна нерегулярна мережа).

Трансформаційне поле побудоване за допомогою 24426 пунктів Державної геодезичної мережі, координати яких визначені в СК-42 та в УСК-2000. TIN – модель включає 48123 трикутників, рівномірно розташованих по всій території України. Середня квадратична похибка трансформування координат від СК-42 до УСК-2000 не перевищує 0.10м.

Для використання в геоінформаційних системах можливе постачання трансформаційного поля на певну територію у вигляді регулярної моделі GRID у форматі сітки NTv2 (National Transformation version 2).